Pakiet mobilności #14 Aktualizacja klasyfikacji naruszeń w UE

Od 23 maja 2022 roku obowiązuje zaktualizowana klasyfikacja poważnych naruszeń w UE. Jest to kolejny elementem wdrażania zmian wynikających z pakietu mobilności.

Główne zmiany polegają na dodaniu do kategoryzacji nowych naruszeń wynikających ze zmienionych przepisów pakietu mobilności, takich jak:

 • grupa naruszeń związanych z nie przestrzeganiem zasad kabotażu (np. brak okazania dokumentów – BPN, nieprzestrzeganie 4-dniowego okresu cooling-off – BPN)
 • grupa naruszeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad delegowania kierowców (np. brak zgłoszenia delegowania – BPN; brak aktualizacji zgłoszenia – PN)
 • naruszenie braku organizacji powrotu kierowców – BPN
 • naruszenie odbierania odpoczynków tygodniowych w pojeździe – BPN
 • naruszenie braku pokrycia kosztów zakwaterowania poza pojazdem – PN
 • naruszeń dotyczących użytkowania tachografów (brak wpisu kraju rozpoczęcia/zakończenia/przekroczenia granicy – PN; brak symbolu prom/pociąg – PN)

W/w naruszenia zostały określone jako BPN, czyli bardzo poważne naruszenia lub PN, czyli poważne naruszenia. W zestawieniu znajdują się także naruszenia klasyfikowane jako NN, czyli najpoważniejsze naruszenia.

Aktualną klasyfikację wszystkich naruszeń w UE można znaleźć w pliku:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0694&from=PL (od strony nr. 3) Wszystkie sklasyfikowane naruszenia powinny być kontrolowane w każdym kraju UE.

Źródło: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/694 z dnia 2 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/403 w odniesieniu do nowych poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0694&from=PL

#PolskiŁad – W lipcu wypłaty wynagrodzenia wg. nowych zasad podatkowych

1 lipca2022 roku wchodzi w życie nowy system podatkowy, który znacznie zmieni Polski Ład. Rząd promuje go hasłem #NiskiePodatki. Nowe przepisy zostały już podpisane przez Prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000126501.pdf

Jakie są najważniejsze zmiany?

Główne zmiany dotyczą rozliczania wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę:

 • obniżenie podatku PIT dla pierwszego progu podatkowego z 17 % do 12%
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej
 • likwidacja podwójnego systemu obliczania zaliczek za 2022 r. wg. rozporządzenia z 7 stycznia 2022
 • pozostawienie bez zmian kwoty wolnej od podatku (30 000 zł) oraz drugiego progu podatkowego (120 000 zł)
 • nowa kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek – 300 zł zamiast 425 zł (zmiana kwoty wynika ze zmiany stawki PIT, dotychczas było to 17% z 30 tys. zł rocznie, teraz będzie to 12% z 30 tys. zł rocznie)

Inne zmiany:

 • możliwość odliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej
 • wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców; samotni rodzice będą mogli korzystać z ulgi podatkowej na takich samych zasadach, jak pozostali rodzice. Kwota wolna dla samodzielnych rodziców wyniesie 60 tys. zł.
 • możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej dla przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt
 • jednolity wzór PIT-2, który zawierać będzie całokształt oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie wysokości zaliczki; Dotychczas złożone PIT-2 pozostaną w mocy!
 • możliwość rozliczania kwoty wolnej w zaliczkach w tytułach prawnych, dla których do tej pory przepisy nie przewidywały takiej możliwości – np. przy umowach zlecenie

Od kiedy stosować zmienione zasady?

Zmiany są obowiązkowe do stosowania dla wszystkich wypłat wynagrodzeń po 1 lipca 2022 roku. Oznacza to, że nowe zasady należy uwzględnić już w rozliczeniu wynagrodzeń za czerwiec – wypłacanych w lipcu.

Gdzie szukać więcej informacji?

KREPTD – jak sprawdzić ukryte dane (naruszenia)?

W poprzednim artykule opisywaliśmy czym jest i do czego służy rejestr KREPTD, tym razem skupimy się na tym jak pozyskać z niego dane, które nie są dostępne publicznie. Chodzi tutaj przede wszystkim o zarejestrowane dane dotyczące poważnych naruszeń, czy też numery rejestracyjne zgłoszonych pojazdów.

Jak pozyskać ukryte dane z rejestru KREPTD?

Sposób złożenia wniosku przez profil ePUAP przedstawia poniższa ulotka:

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

W przyszłości w ten sposób z rejestru będzie można także pozyskać informacje o licznie zatrudnionych osób, w tym liczbie kierowców, średniej liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe oraz ocenie ryzyka przedsiębiorstwa.

GITD prowadzi w czerwcu także szkolenia on-line z zakresu pozyskiwania swoich danych z rejestru KREPTD. Zapisy na bezpłatne szkolenia są jeszcze możliwe, szczegóły na stronie:  https://www.gov.pl/web/gitd/szkolenie-kreptd-czerwiec2022

Źródło: gitd.gov.pl

KREPTD – co to jest i do czego służy?

KREPTD to Krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, który zawiera wiele informacji o przedsiębiorcach oraz osobach zarządzających transportem.

System KREPTD dostępny jest pod adresem: https://kreptd.gitd.gov.pl

Aby sprawdzić dane dowolnej firmy wystarczy podać np. jej nazwę. Można także wyszukać wszystkie firmy z określonej miejscowości. Możliwe parametry wyszukiwania:

Określone dane z Rejestru są jawne i publicznie dostępne na wyżej wymienionej stronie internetowej, tj.:

 • firma przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • rodzaj i numer posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • data udzielenia posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • liczba pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji wspólnotowej;
 • status licencji wspólnotowej;
 • rodzaj licencji wspólnotowej;
 • liczbę pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej;
 • status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • data zmiany statusu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • początek ważności licencji wspólnotowej;
 • koniec ważności licencji wspólnotowej;
 • data cofnięcia licencji wspólnotowej;
 • data zawieszenia licencji wspólnotowej;
 • data wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej;
 • powód zawieszenia lub cofnięcia licencji wspólnotowej;
 • numery seryjne cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej;
 • data cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;
 • data wygaśnięcia cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;
 • imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy;
 • imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem, oraz:
  • rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • data wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • – imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, oraz:
  • rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • data wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych.

KREPTD stworzony został w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Dostęp do rejestru zapewniony jest przez aplikacje internetowe, dające możliwość dostępu do danych dla upoważnionych organów oraz zapewniających możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Utworzenie KREPTD zapewnia sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawania, zmiany i cofania licencji międzynarodowych na przewóz osób i rzeczy bądź zaświadczeń na przewóz własny, podmiotami przeprowadzającymi egzaminy i wydającymi certyfikaty kompetencji zawodowych oraz podmiotami sprawującymi nadzór i kontrolę nad transportem drogowym.

Użytkownicy, korzystający z usług przedsiębiorców transportu drogowego uzyskali dostęp do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD w celu ich weryfikacji oraz dla zapewnienia warunków uczciwej konkurencji. Sprawny dostęp do dokładnych i aktualnych informacji o przedsiębiorcach transportu drogowego umożliwia wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców działających na rynku polskim i wspólnotowym, poprawia bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu towarowego oraz stwarza warunki do uczciwej konkurencji przewoźnikom. Jednocześnie GITD oraz minister właściwy do spraw transportu uzyskali narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co jest niezbędne do budowania strategii rozwoju tego sektora gospodarki.

Elektroniczne Rejestry poszczególnych krajów są ze sobą sprzężone, tworząc ogólnoeuropejską bazę danych nazwaną European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Połączenie umożliwia informowanie poszczególnych inspekcji o naruszeniach -> np. podczas kontroli we Francji zostaje wykazane najpoważniejsze naruszenie w postaci braku badania technicznego. Ta informacja trafia do ERRU, a stamtąd do KREPTD. Na tej podstawie GITD podejmuje postępowanie dotyczące stwierdzenia posiadania przez przewoźnika dobrej reputacji.

W najbliższych latach KREPTD zostanie rozbudowany o kolejne informacje jak np. rating przedsiębiorcy.

Źródło: gitd.gov.pl