Pakiet mobilności #14 Aktualizacja klasyfikacji naruszeń w UE

Od 23 maja 2022 roku obowiązuje zaktualizowana klasyfikacja poważnych naruszeń w UE. Jest to kolejny elementem wdrażania zmian wynikających z pakietu mobilności.

Główne zmiany polegają na dodaniu do kategoryzacji nowych naruszeń wynikających ze zmienionych przepisów pakietu mobilności, takich jak:

  • grupa naruszeń związanych z nie przestrzeganiem zasad kabotażu (np. brak okazania dokumentów – BPN, nieprzestrzeganie 4-dniowego okresu cooling-off – BPN)
  • grupa naruszeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad delegowania kierowców (np. brak zgłoszenia delegowania – BPN; brak aktualizacji zgłoszenia – PN)
  • naruszenie braku organizacji powrotu kierowców – BPN
  • naruszenie odbierania odpoczynków tygodniowych w pojeździe – BPN
  • naruszenie braku pokrycia kosztów zakwaterowania poza pojazdem – PN
  • naruszeń dotyczących użytkowania tachografów (brak wpisu kraju rozpoczęcia/zakończenia/przekroczenia granicy – PN; brak symbolu prom/pociąg – PN)

W/w naruszenia zostały określone jako BPN, czyli bardzo poważne naruszenia lub PN, czyli poważne naruszenia. W zestawieniu znajdują się także naruszenia klasyfikowane jako NN, czyli najpoważniejsze naruszenia.

Aktualną klasyfikację wszystkich naruszeń w UE można znaleźć w pliku:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0694&from=PL (od strony nr. 3) Wszystkie sklasyfikowane naruszenia powinny być kontrolowane w każdym kraju UE.

Źródło: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/694 z dnia 2 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/403 w odniesieniu do nowych poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0694&from=PL