KREPTD – co to jest i do czego służy?

KREPTD to Krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, który zawiera wiele informacji o przedsiębiorcach oraz osobach zarządzających transportem.

System KREPTD dostępny jest pod adresem: https://kreptd.gitd.gov.pl

Aby sprawdzić dane dowolnej firmy wystarczy podać np. jej nazwę. Można także wyszukać wszystkie firmy z określonej miejscowości. Możliwe parametry wyszukiwania:

Określone dane z Rejestru są jawne i publicznie dostępne na wyżej wymienionej stronie internetowej, tj.:

 • firma przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • rodzaj i numer posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz numery seryjne wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • data udzielenia posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • liczba pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • numer seryjny licencji wspólnotowej oraz numery seryjne wypisów z licencji wspólnotowej;
 • status licencji wspólnotowej;
 • rodzaj licencji wspólnotowej;
 • liczbę pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej;
 • status zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • data zmiany statusu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • początek ważności licencji wspólnotowej;
 • koniec ważności licencji wspólnotowej;
 • data cofnięcia licencji wspólnotowej;
 • data zawieszenia licencji wspólnotowej;
 • data wygaśnięcia zawieszenia licencji wspólnotowej;
 • powód zawieszenia lub cofnięcia licencji wspólnotowej;
 • numery seryjne cofniętych wypisów z licencji wspólnotowej;
 • data cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;
 • data wygaśnięcia cofnięcia wypisu z licencji wspólnotowej;
 • imię i nazwisko przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy;
 • imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem, oraz:
  • rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • data wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
 • – imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 7c, oraz:
  • rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • numer posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • data wydania certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • kraj wydania certyfikatu kompetencji zawodowych.

KREPTD stworzony został w celu uzyskania kompletnej, aktualnej i dokładnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzonej w formie elektronicznej. Dostęp do rejestru zapewniony jest przez aplikacje internetowe, dające możliwość dostępu do danych dla upoważnionych organów oraz zapewniających możliwość wymiany informacji dotyczących przedsiębiorców transportu drogowego z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Utworzenie KREPTD zapewnia sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawania, zmiany i cofania licencji międzynarodowych na przewóz osób i rzeczy bądź zaświadczeń na przewóz własny, podmiotami przeprowadzającymi egzaminy i wydającymi certyfikaty kompetencji zawodowych oraz podmiotami sprawującymi nadzór i kontrolę nad transportem drogowym.

Użytkownicy, korzystający z usług przedsiębiorców transportu drogowego uzyskali dostęp do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD w celu ich weryfikacji oraz dla zapewnienia warunków uczciwej konkurencji. Sprawny dostęp do dokładnych i aktualnych informacji o przedsiębiorcach transportu drogowego umożliwia wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców działających na rynku polskim i wspólnotowym, poprawia bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu towarowego oraz stwarza warunki do uczciwej konkurencji przewoźnikom. Jednocześnie GITD oraz minister właściwy do spraw transportu uzyskali narzędzia do przeprowadzania analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co jest niezbędne do budowania strategii rozwoju tego sektora gospodarki.

Elektroniczne Rejestry poszczególnych krajów są ze sobą sprzężone, tworząc ogólnoeuropejską bazę danych nazwaną European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Połączenie umożliwia informowanie poszczególnych inspekcji o naruszeniach -> np. podczas kontroli we Francji zostaje wykazane najpoważniejsze naruszenie w postaci braku badania technicznego. Ta informacja trafia do ERRU, a stamtąd do KREPTD. Na tej podstawie GITD podejmuje postępowanie dotyczące stwierdzenia posiadania przez przewoźnika dobrej reputacji.

W najbliższych latach KREPTD zostanie rozbudowany o kolejne informacje jak np. rating przedsiębiorcy.

Źródło: gitd.gov.pl